agias_grafas (agias_grafas) wrote,
agias_grafas
agias_grafas

Categories:

μολυνω

Ἀλλ' οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

Но не у всех [такое] знание: некоторые и доныне с совестью, [признающею] идолов, едят [идоложертвенное] как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. (1Кор.8:7)

Странная путаница с συνηθεια – непонятно почему ее назвали «совестью» и в ЦС и в синодальном тексте, особенно с учетом того, что в стихе есть действительная «совесть» – συνειδησης. У συνηθεια несколько значений, и просится в этом случае «привычка». Буквально через три главы, в 11-й, апостол вновь использует это слово, и переводится оно как ее синоним – «обычай»:

А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии. (1Кор.11:16)

Поэтому вернее прозвучит:

Но не во всех [такое] знание. Некоторые по привычке до сих пор – идольское (τοῦ εἰδώλου, Род. падеж) как идоложертвенное едят, и совесть их, будучи немощной, оказывается оскверненной.

«Идольское», конечно, звучит неловко, нужен литературный перевод. Иногда читают τῇ συνηθείᾳ ...τοῦ εἰδώλου вместе, как «привычка к идолу», но в итоге  получается нелогично: «...некоторые и до сих пор по привычке к идолу как идоложертвенное едят...» – что едят? Получаем смысловой пробел. Если же читаем их отдельно, то получаем: «“то, что идола” едят как жертву идолу».

Впрочем, это преамбула, и пост о другом.


Интереснее возможная игра смыслов: слово μολυνω, кроме значения «пачкать, осквернять», имеет еще значение «недоваривать пищу».

Пример из «Метеорологики» Аристотеля:

Жарение и кипячение искусственны, но, как мы утверждаем, такие же, вообще говоря, виды [варения] существуют и от природы. Сами изменения сходны [с данными], но названия они не имеют, между тем искусство подражает природе. Так, переваривание пищи в [живом] теле подобно кипячению, ибо и оно происходит во влажном и теплом благодаря теплоте самого тела, в то время как некоторые виды несварения [пищи] подобны недовариванию.

ὄπτησις μὲν οὖν καὶ ἕψησις γίγνονται μὲν τέχνῃ, ἔστιν δ', ὥσπερ λέγομεν, τὰ εἴδη καθόλου ταὐτὰ καὶ φύσει· ὅμοια γὰρ τὰ γιγνόμενα πάθη, ἀλλ' ἀνώνυμα· μιμεῖται γὰρ ἡ τέχνη τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ ἡ τῆς τροφῆς ἐν τῷ σώματι πέψις ὁμοία ἑψήσει ἐστίν· καὶ γὰρ ἐν ὑγρῷ καὶ θερμῷ ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος θερμότητος γίγνεται. καὶ ἀπεψίαι ἔνιαι ὅμοιαι τῇ μολύνσει.


Стоит сказать, что большинство случаев с μολυνω – это все же «пачкать, марать», случаи с приготовлением еды редки. Чаще это слово используют медики, когда описывают приготовление лекарств на огне.


Вернемся к стиху:

Ἀλλ' οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

Но не во всех [такое] знание. Некоторые по привычке до сих пор идольское как идоложертвенное едят, и совесть их, будучи немощной, оказывается оскверненной.


Если у μολυνω в этом стихе есть второе дно, то мы получаем игру смыслов сродни:

«он ест, совесть же его делается несъедобной».

Конечно, упрощаем, предлагая «несъедобная» вместо «недоваренная до готовности», но такое упрощение, как представляется, здесь приемлемо – речь в тексте идет о своего рода социальных столовых, посвященных определенным божествам (вероятно, прихрамовых), в которых готовились в основном мясные блюда (апостол пишет далее о мясе). Мясное блюдо, в отличии от овощного, недоваренным съесть, очевидно, затруднительно.
 

Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments